مرکز رشد واحدهای فناور

کاربـرگ درخواسـت پذیــرش و استقــرار هسته های فناوری در دوره رشد مقدماتـی