مرکز رشد واحدهای فناور

مدارک پذیرش

مدارک پذیرش


 • رزومه ‏ها، مدارک تحصیلی و یا گواهی اشتغال به تحصیل
•  فتوکپی شناسنامه و کارت ملی تیم کاری )مؤسسین)
 •عکس ۴×۳ اعضای تیم (۲قطعه)
 • مدارک ثبت شرکت در صورت وجود و یا صورتجلسه تشکیل تیم ( هیات مؤسس) و معرفی نماینده تیم کاری
•  مدارک و گواهی ثبت اختراع، تاییدیه ها و مجوزهای مرتبط با ایده فناورانه
•  سوابق پژوهشی وگزارش علمی در رابطه با ایده فناورانه
•  مراجعه به مرکز و دریافت فرم قرارداد و تحویل مدارک