مرکز رشد واحدهای فناور

موارد عدم پذیرش

موارد عدم پذیرش


شرکت ‏ها و هسته هاى آموزشى

 • شرکت ‏ها و هسته‌ هاى فعال در حوزه‌ هاى عمومى فناورى اطلاعات و ارتباطات

 • شرکت ها و هسته‌ هایى که ایده محورى آنها صرفا راه ‌اندازى یک پایگاه اینترنتى است.

 • شرکت ‏هاو هسته‌ هایى که درمرحله فروش محصول بوده و مى ‌خواهند کار صرفا بازرگانى نمایند.

•  شرکت ‏ها و هسته ‌هایى که در مراحل اولیه طراحى مفهومى محصول باشند.

 • شرکت ‏ها و هسته‌ هایى که ایده محورى یا محصول نهایى آنها، کلى، مبهم و نامشخص باشد.

  شرکت ‏هاى و هسته‌ هایى که قائم به شخص بوده و ناتوان از حضور حداقل ۲ نفر کارشناس تمام وقت در رشته تخصصى مرتبط با ایده محورى باشند.