مرکز رشد واحدهای فناور

شرایط پذیرش در مرکز

شرایط پذیرش در مرکز


داشتن ایده محوری: ایده محورى، محصولى است که مى خواهید طى مدت استقرار در مرکز رشد ایجاد کنید یا توسعه دهید

نوآورى فناورانه: تحقق ایده محورى مستلزم نوآورى در حوزه فن‏آورى باشد.

داشتن طرح کسب و کار براى ایده محوری: این طرح، علاوه بر تشریح ابعاد و ارزش علمى-فنى ایده محورى، اقتصادى بودن سرمایه گذارى بر روى آن را توجیه مى کند.

داشتن گروه کاری: حضور تمام وقت حداقل ۲ نفر دانش آموخته مقطع کارشناسى (داراى تخصص مرتبط با ایده محوری) در گروه کارى ضرورى است (توضیح: گروه کارى مى‌تواند یک شرکت ثبت ‌شده یا هسته اولیه شرکتى باشد که در آینده نزدیک به ثبت خواهد رسید.)