مرکز رشد واحدهای فناور

شرایط استفاده از خدمات

شرایط استفاده از خدمات


‏هسته ‌ها یا واحدهایى فناور پس از گذراندن مراحل پذیرش مى‌توانند به عنوان هسته یا واحد فناور مستقر در مرکز رشد دانشگاه از خدمات این مرکز بهره ‌مند شوند.  

شرایط استفاده از این خدمات به شرح زیر مى‌باشد:

•  عقد قرارداد استفاده از خدمات مرکز

 • پرداخت بخشى از هزینه‌هاى خدمات

 • ارایه گزارش عملکرد به مرکز (۳ ماهه)

  ثبت شرکت (۶ ماه پس از عقد قرارداد) و انجام فعالیت‌ها در قالب شرکت (خصوصى یا با مشارکت دانشگاه)