مرکز رشد واحدهای فناور

جلسه دفاع از ایده محوری

جلسه دفاع از ایده محوری


 • تعداد اسلایدها حدود ۲۰ الی ۳۰ اسلاید باشد.
 • شناسه شرکت و همکاران در اسلاید اول ذکر شود.
 • زمان ارائه حدود ۲۰ دقیقه باشد.
 • اسلایدها حتما شماره داشته باشد.
 • اسلایدها همراه با شرح و عکس و در صورت امکان فیلمهای مرتبط باشد.

 • محتوای اسلایدها:
 1. دفاع از ارزش علمی- فنی طرح شامل:
 • توضیح ایدهمحوری و محصول نهایی
 • تبیین نوآوری فنآورانه طرح
 • امکانسنجی طرح به لحاظ فنی- تخصصی
 • بیان صلاحیت علمی- فنی گروه و مراحل طی شده در خصوص پیشبرد ایدهمحوری با ارائه مستندات کافی
 • برنامه عملیاتی طرح
 1. دفاع از ارزش اقتصادی طرح شامل :
 • بیان اطلاعات اقتصادی طرح شامل : میزان سرمایهگذاری (ثابت و متغیر)، نرخ بازده داخلی(درصد سود)، زمان بازگشت سرمایه، نحوه تامین مالی طرح،….
 • مطالعات بازار شامل: مشتریان طرح، دسته‏بندی بازار، حجم بازار، رقبا، محصولات مشابه و جایگزین، مقایسه قیمت، مزیت رقابتی
 • پیشبینیهای مالی شامل: پیشبینی فروش، هزینهها، سود، جریان نقدی
 • تحلیل ریسک شامل: نقطه سر به سر، افزایش هزینه، عدم تحقق پیشبینی فروش، افزایش قیمت تمام شده
 • دفاع از قابلیتهای تیم اجرایی متناسب با ملزومات تحقق ایدهمحوری