مرکز رشد واحدهای فناور

صفحات مرتبط

  • - اعضای شورای مرکز رشد

اعضای شورای مرکز رشد

نام و نام خانوادگی

تحصیلات

رشته تحصیلی و گرایش

سمت

علیرضا منظری توکلی

دکتری تخصصی

علوم تربیتی

رئیس واحد - رئیس شورا

علی رئیس پور

دکتری تخصصی

اقتصاد

نایب رئیس شورا

امین رضا جمشیدی

دکتری تخصصی

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی

مدیر مرکز رشد واحدهای فناور

مهدی تاج الدینی

فوق لیسانس

حسابداری

معاون توسعه و مدیریت منابع واحد - عضوشورا

نعیمه محسنی زاده

دکتری تخصصی

فیزیولوژی ورزشی

دبیر شورا

مجتبی لشکری

فوق لیسانس

 حقوق

کارشناس حقوقی شورا

مسعود ترک زاده

دکتری تخصصی

برق

رئیس پارک علم و فناوری استان - عضو شورا