مرکز رشد واحدهای فناور

صفحات مرتبط

دانلود فرم و ایمیل به آدرس مرکز

مراجعه کننده محترم فرم ثبت نام مقدماتی را  از لینک زیر دانلود کنید و پس از تکمیل به آدرس ایمیل incubator@iauk.ac.ir  ارسال نمایید.

 

دریافت فرم ثبت نام مقدماتی