مرکز رشد واحدهای فناور

صفحات مرتبط

معرفی مرکز رشد

معرفی مرکز رشد
مرکز رشد سازمانی است که جریان دانش و فنآوری را در میان دانشگاهها، موسسات تحقیق و توسعه،
شرکتهای خصوصی و مخترعین و مبتکرین به حرکت انداخته و ارتباط آنها را با بازار مدیریت میکند. این
مرکز، رشد شرکتهای متکی بر نوآوری را با فرآیندهای حمایتی تسهیل میکند.
 


لینک دانلود فایل