مرکز رشد واحدهای فناور

صفحات مرتبط

  • - قرارداد

قرارداد

موضوع قرارداد

عبارتست ازاستقرارهسته فناوردرمرکزرشدونحوه حمایت ازهسته فناور..........................توسطمرکزرشددرچهارچوب ارائه خدمات وتسهیلات درجهت توسعه طرح کسب وکارباعنوان........................


لینک دانلود فایل