مرکز رشد واحدهای فناور

ثبت نام مقدماتی

ثبت ایده خام
 • 0
 • نام*نام کامل
  1
 • نام خانوادگی*نام کامل
  2
 • نام پدر*نام کامل
  3
 • شماره شناسنامه*نام کامل
  4
 • شماره ملی*نام کامل
  5
 • محل صدور*نام کامل
  6
 • تاریخ تولد*تاریخ برگزاری
  7
 • استان محل سکونت*نام کامل
  8
 • شهرستان محل سکونت*نام کامل
  9
 • تلفن همراه*نام کامل
  10
 • تلفن ثابت*نام کامل
  11
 • مقطع تحصیلی*نام کامل
  12
 • پست الکترونیک*نام کامل
  13
 • عنوان ایده*توضیح بیشتر
  14
 • توضیح ایده در یک پاراگراف*توضیح بیشتر
  15
 • زمینه کاربردمحصول حاصله کدام صنعت است؟*توضیح بیشتر
  16
 • آیا محصول نمونه مشابه خارجی دارد؟*توضیح بیشتر
  17
 • مزیت های محصول با سایر محصولات مشابه در صورت وجود*توضیح بیشتر
  18